De voorwaarden, die één ieder in acht dient te nemen, wanneer men deelneemt aan de evenementen en/of bijeenkomsten van Fordtitude Nederland.

Meldt men zich aan voor een evenement of bijeenkomst, dan aanvaard men meteen deze voorwaarden en leeft ze dan ook na.


Huisregels meetings

Het bezoeken of deelnemen aan een evenement is geheel voor het eigen risico van de deelnemers, hun gasten en andere bezoekers.

1: Beperking van aansprakelijkheid

1.1 Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan noch de organisatie van Fordtitude Nederland, vrijwilligers, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers (in het vervolg genoemd ORGANISATIE) verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die (direct of indirect en wegens nalatigheid of anderszins) voortvloeit uit het bezoek aan het evenement, het gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal in en/of faciliteiten of diensten die bij dit evenement worden aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte schade, bijzondere schade of gevolgschade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, schade met betrekking tot de eigendom van derden en claims van derden (zelfs indien de ORGANISATIE op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren).

1.2 Indien deze clausule niet geheel of gedeeltelijk afdwingbaar is op basis van de betreffende wetgeving in enig rechtsgebied, zal de gehele aansprakelijkheid van de ORGANISATIE het geheel van de schade, het verlies en claims in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat u (mogelijk) heeft betaald voor toegang tot of deelname aan het evenement.

2: Schadeloosstelling

2.1 U gaat ermee akkoord dat u de ORGANISATIE en hun respectievelijke functionarissen en vertegenwoordigers zal verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren tegen alle aansprakelijkheidsaanspraken, claims, schade, kosten en onkosten, waaronder advocatenkosten voortvloeiend uit uw bezoek.

3: Terrein regels

3.1 Instructies gegeven door de ORGANISATIE dienen direct en strikt te worden opgevolgd.

3.2 Deelnemers en/of bezoekers dienen geen geluidsoverlast te veroorzaken in welke vorm dan ook, tenzij er wordt meegedaan aan een van de wedstrijden.

3.3 Het is verboden agressief rijgedrag te vertonen, op het terrein zelf en op de openbare weg. Op het terrein mag maximaal stapvoets gereden worden, voetgangers hebben ten alle tijden voorrang.

3.4 Men dient de verkeersregels die op de openbare weg gelden op te volgen.

3.5 Aanwezigheid en parkeren is op eigen risico, dit geldt ook voor meegebrachte eigendommen inclusief handelsgoederen en voertuigen (zie Artikel 1 en 2).

3.6 De ORGANISATIE is niet aansprakelijk voor fouten in documentatie, website, etc.

3.7 Het is de organisatie ten alle tijden toegestaan personen en of voertuigen de toegang tot het terrein te ontzeggen, te weigeren en of te verwijderen dan wel te laten verwijderen.

3.8 Het voor handen hebben van bij de Nederlandse wet verboden voorwerpen en of goederen is niet toegestaan op het evenemententerrein bij ontdekking van verboden voorwerpen en of goederen zal de politie worden ingelicht.

3.9 Foto en overig beeldmateriaal wat ter beschikking wordt gesteld aan de organisatie ( zowel via social media als andere bronnen ) worden automatisch eigendom van de organisatie, de gebruiksrechten gaan over naar Fordtitude Nederland.

3.10 Alle vormen van alcohol en drugs bezit dan wel gebruik zijn op het gehele terrein verboden.

3.11 Wildplassen is verboden ( hier hebben we toiletten voor )

3.12 Openvuur is op het meetingterrein ten strengste verboden.

4: Verantwoordelijkheid van de deelnemer of bezoeker

4.1 Deelnemers en bezoekers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor alle door hun aanwezigheid, handelen of nalatigheid veroorzaakte directe en indirecte schade aan de eigendommen van derden. Hieronder wordt mede begrepen de schade veroorzaakt door gemorste of gelekte vloeistoffen (onder andere door lekkage van auto’s), brand of gedeponeerd afval.

4.2 In geval van morsingen en lekkages is de deelnemer of bezoeker verplicht onmiddellijk passende maatregelen te treffen om morsingen en lekkages te doen stoppen of op te vangen. Tevens is de deelnemer of bezoeker verplicht vervuiling terstond te verwijderen en af te voeren, bij gebreke waarvan de ORGANISATIE de deelnemer of bezoeker voor rekening van de deelnemer of bezoeker passende maatregelen zal treffen.Huisregels tourritten

Wanneer men zich niet aan deze voorwaarden houdt, tijdens het evenement of de bijeenkomst, dan zal men geschorst worden en moet men de groep verlaten zonder verdere deelname aan het evenement of de bijeenkomst.

Worden de voorwaarden meerdere malen door dezelfde deelnemer bij verschillende evenementen of bijeenkomsten niet nageleefd,

dan kan dat beëindiging betekenen van het lidmaatschap van Fordtitude Nederland.

Tijdens bijeenkomsten en evenementen dient één ieder zich fatsoenlijk en correct te gedragen tegenover het “publiek” en mede auto liefhebbers;

We houden ons aan de juiste, aangegeven wettelijk maximale snelheden;

We passen deze snelheden dusdanig aan dat iedere auto van de groep ons kan volgen als we in colonne rijden;

We nemen én houden voldoende afstand van onze voorganger;

We halen niet in, alleen als, in geval de situatie, daartoe noodzaak is;

We gebruiken onze “toeters en bellen” alleen in geval van een gevaarlijke situatie;

De “toeters en bellen” worden niet gebruikt in publiekelijke situaties, zoals dorpen of steden om aandacht te trekken;

Geluidsapparatuur wordt ingesteld op een dusdanig niveau, dat niemand anders daarvan mee hoeft te genieten dan alleen de inzittenden van de desbetreffende auto;

Er wordt geen alcoholische drank genuttigd door de chauffeur van de auto tijdens de clubritten;

Waar mogelijk helpen we elkaar bij het vinden van een parkeerplaats tijdens de “stops” in de clubritten/puzzeltochten;

Diegene met een “sportief” uitlaatgeluid, houden dit binnen de normen van goed fatsoen tegenover iedereen;

Wij danken een ieder voor het begrip en naleven van deze voorwaarden, namens het dagelijks bestuur, algemeen bestuur en evenementencommissie van Fordtitude Nederland

Wij wensen jullie veel plezier en genot op het evenement en/of de bijeenkomst!