VERGADERINGEN


ARTIKEL 1. Algemene ledenvergadering

1.1 De voorzitter leidt de algemene ledenvergadering, waarbij hij de volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering regelt. Tevens zorgt hij voor de handhaving der statuten en van het huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen.

1.2 De agenda voor een algemene ledenvergadering wordt vastgesteld door het bestuur met inachtneming van het daartoe in de statuten en regelementen bepaalde.

1.3 Leden kunnen agendapunten ter bespreking toevoegen tot de aanvang der vergadering. Een Algemene Ledenvergadering kan in spoedeisende gevallen door het bestuur op korte termijn worden belegd, in welk geval artikel 6 lid 1 van de statuten niet van toepassing is.

Op de agenda van de jaarvergadering komen tenminste de volgende punten voor:

jaarverslag Fordtitude Nederland;

jaarverslag penningmeester;

verslag van de kascontrolecommissie;

benoeming nieuw lid kascontrolecommissie;

bestuursverkiezingen;

begroting volgend seizoen;

vaststelling hoogte contributie en bijdragen;

evaluatie lopende seizoen;

rondvraag.

1.4 Tot wijziging van de reglementen kan alleen worden besloten in een Algemene Ledenvergadering met minstens 80% meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

1.5 Ieder stemgerechtigd lid heeft het recht van introductie voor vergaderingen en bijeenkomsten na goedkeuring door de voorzitter. Hij die van dit recht gebruik maakt, is verplicht met de introducé mede te tekenen in het introductieboek en neemt van de introducé alle verplichtingen op zich als gelden deze zichzelf. Introducés hebben tijdens vergaderingen geen stemrecht.

1.6 Indien het hem of haar wenselijk voorkomt, kan de voorzitter een maximum spreektijd vaststellen.

1.7 Ieder lid van de vereniging is gerechtigd tijdens een ledenvergadering een motie in te dienen, ondertekend door tenminste één vijfde van het aantal leden van de club. Het bestuur is gehouden een zodanige motie tijdens de zelfde vergadering in stemming te brengen. Een door de vergadering aangenomen motie is een geldig besluit.

1.8 De secretaris van de vereniging zorgt voor het aanwezig zijn van stembriefjes. Hij houdt een presentielijst bij ter vaststelling van het aantal aanwezige leden en hij registreert en controleert de binnengekomen volmachten. Ieder der aanwezige leden op vergaderingen is verplicht de presentielijst te tekenen.

1.9 Een door een lid verstrekte volmacht dient tenminste te bevatten:

- De naam van het lid;

- De naam van de gevolmachtigde;

- De datum van de algemene ledenvergadering;

- De mededeling voor welke zaken en/of stemmingen de volmacht geldt;

- De ondertekening door het lid.

1.10 Bij een schriftelijke stemming zijn ongeldig:

- Andere stembriefjes dan die, welke door het bestuur namens de voorzitter zijn uitgereikt;

- Blanco stembriefjes;

-Stembriefjes, die zijn ondertekend, waarop de bedoelde personen of zaken niet duidelijk zijn aangeduid, waarop toevoegingen voorkomen of waarop niet-kandidaten zijn vermeld.


ARTIKEL 2. (Dagelijks) Bestuursvergadering

2.1 De (dagelijks) bestuursvergaderingen worden gehouden op plaats en tijd die door de voorzitter is bepaald.

2.2 De dagelijks bestuurvergaderingen dienen als voorbereidende vergadering van de bestuursvergadering en dient tevens als middel om beslissingen die op korte termijn dienen te worden genomen te kunnen nemen. De in het dagelijks bestuur genomen beslissingen worden te allen tijde voorgelegd aan de overige bestuursleden in de algemene bestuursvergadering zodat ten allen tijde openheid binnen het bestuur wordt betracht.

2.3 Wanneer in een bestuursvergadering minder dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is, wordt binnen een termijn van één maand een nieuwe bestuursvergadering belegd met dezelfde agenda. In deze vergadering zijn de door het bestuur met meerderheid van stemmen genomen besluiten rechtsgeldig, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.

2.4 Van de vergaderingen van het bestuur worden notulen gemaakt en deze worden toegezonden aan alle bestuursleden.

2.5 De leden van het bestuur hebben het recht de vergaderingen en bijeenkomsten van de commissies, met uitzondering van die van de kascommissie, bij te wonen en hebben daarin een adviserende stem.

2.6 Alle besluiten eisen een volstrekte meerderheid van stemmen, zijnde de helft der geldig uitgebrachte stemmen plus één, tenzij bij statuten en reglementen anders is bepaald.

2.7 Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd. In twijfelgevallen beslist de voorzitter.

ARTIKEL 3. Kascommissie vergadering

3.1 Ter controle van de werkzaamheden van de penningmeester en ter vaststelling van het totale financiële plaatje van Fordtitude Nederland wordt zo dikwijls als door het bestuur gewenst wordt geacht, doch ten minste één maal per jaar, een kascommissievergadering belegd.

3.2 De kascontrole commissie bestaat uit twee afgevaardigden, waarvan de eerste keer één afgevaardigde voor twee jaar en één afgevaardigde voor één jaar worden benoemd. Vervolgens worden nieuwe leden van de kascontrolecommissie voor twee jaar benoemd, zodat jaarlijks één lid van de commissie wordt vervangen. Benoeming vindt plaats in de jaarvergadering.

3.3 De goedkeuring van de kascommissie wordt door de jaarvergadering beschouwd als decharge van de penningmeester voor diens beheer en van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid over het afgelopen jaar. Op de jaarvergadering legt de penningmeester de leden een begroting over het komende verenigingsjaar voor, waarin inbegrepen een activiteitenbegroting. Indien nodig kan het verslag van de kascommissie ter vergadering mondeling worden toegelicht.

3.4 De taken van de leden van de kascommissie eindigt op de algemene vergadering.

3.5 De controle van het beheer van de clubkas vindt plaats:

- Wanneer de penningmeester wenst af te treden of op grond van de bepalingen van de statuten of het huishoudelijk reglement in de uitoefening van zijn of haar functie wordt beperkt, c.q. geschorst, ontzet of ontslagen;

- Bij alle overige wisselingen van het penningmeesterschap;

- Ten minste eenmaal per kalenderjaar uiterlijk één week voor de algemene vergadering.


ARTIKEL 4. Inhoud van de verschillende bestuursfuncties

4.1 ALGEMEEN

4.1.1 Alle bestuurstaken worden door de bestuursleden in overleg uitgevoerd. Jaarlijks presenteert het bestuur op de Algemene Ledenvergadering een activiteitenplan en een activiteitenbegroting. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid ten aanzien van de uitvoering van het activiteitenplan en de contacten met derden.

4.1.2 Het bestuur kan de uitvoering van activiteiten delegeren aan coördinatoren, die zich kunnen laten bijstaan door een uit de leden en gezinsleden samen te stellen commissie. Het bestuur blijft echter verantwoordelijk voor de activiteiten der vereniging.

4.1.3 De bestuursleden en coördinatoren van de verschillende commissies zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken aan het bestuur over te dragen.

4.1.4 Leden van de vereniging zijn niet gerechtigd transacties of andere overeenkomsten van zakelijke aard aan te gaan, behalve wanneer zij daartoe, met instemming van het bestuur, door voorzitter en penningmeester gezamenlijk, schriftelijk met een duidelijke taakstelling zijn gemachtigd.

4.2 VOORZITTER

De voorzitter geeft in het algemeen leiding aan de activiteiten van het bestuur. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, tenzij de vergadering anders beslist.

De voorzitter heeft het recht de beraadslagingen te sluiten, wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht die weer te openen zodra een derde van het aantal stemmen dat op de vergadering kan worden uitgebracht, het verlangen daartoe kenbaar maakt.

De taken van de voorzitter bestaan onder andere uit:

Het leiden van bestuurs- en ledenvergaderingen;

Het vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten;

Het uitvoeren van alle taken betrekking hebbende op de algemene leiding van de vereniging.

4.3 SECRETARIS

Alle uitgaande stukken van de vereniging of van het bestuur worden door de secretaris getekend voor zover dit niet anders bij Wet of verordening wordt vereist.

De secretaris voert de correspondentie der vereniging en houdt de notulen der vergaderingen in een afzonderlijk daartoe bestemd boek, welke hij met de voorzitter na goedkeuring ondertekent. Deze notulen dienen minimaal 5 jaar bewaard te worden.

De taken van de secretaris bestaan onder andere uit:

Alle voorkomende secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van het bestuur en de vereniging;

Het samenstellen van het jaarverslag;

Het voeren van een doelmatige ledenadministratie;

Het opmaken van de notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen;

Het (mede-) ondertekenen van alle uitgaande post;

Het uitvoeren van alle taken betrekking hebbende op de algemene correspondentie.

Voor wat betreft het uitvoeren van de taken betreffende de ledenadministratie is de secretaris verantwoordelijk voor:

Het op een geordende manier bijhouden van de gegevens m.b.t. de leden;

Het op een praktisch werkbare wijze verstrekken van deze gegevens aan alle vereniginginstanties die hierom verzoeken en die hier wettelijk gezien ook recht op hebben;

Het leveren van een nieuwe ledenlijst aan alle bestuursleden op het moment dat een nieuw lid zich bij de club heeft aangesloten.

In de centrale ledenadministratie worden tenminste de volgende gegevens tot minimaal 5 jaar na opzegging bewaard:

Persoonlijke gegevens van alle leden;

De samenstelling van het bestuur en commissies.

4.4 PENNINGMEESTER

De penningmeester is binnen de vereniging verantwoordelijk voor de opzet en inrichting van de financiële administratie, voor het bijhouden daarvan en voor de daaruit voortvloeiende informatie. De penningmeester stelt de conceptbegroting en de jaarrekening op en ondertekent deze.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de verenging en beschikt hiertoe over de bank- respectievelijk girosaldi van de vereniging.

De beschikkingsbevoegdheid over bank- en/of girosaldi ligt in eerste instantie bij de penningmeester. Indien de penningmeester verhinderd is kan de voorzitter in zijn plaats optreden. Dit kan alleen na schriftelijke toestemming vooraf van de penningmeester.

Voor het doen van uitgaven en het aangaan van verbintenissen die de som van € 110,00 te boven gaan, behoeft de penningmeester de goedkeuring van het bestuur. Hij is belast met het behoorlijk bijhouden van een kas- en bankboek.

In dringende gevallen en bij niet bereikbaar zijn van de penningmeester is een bestuurslid gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van de penningmeester doch wel na contact met de voorzitter hierover te hebben gehad, benodigdheden aan te schaffen, die voor het eigen functioneren direct noodzakelijk zijn, tot een maximum van € 50,-- per gelegenheid. Betrokkene dient de uitgave onverwijld schriftelijk aan de penning meester te melden. De declarant zendt een door hem ondertekende, gespecificeerde declaratie onder bijvoeging van originele bewijsstukken aan de penningmeester, die voor uitbetaling zorgdraagt nadat door hem de rechtmatigheid is vastgesteld. De declaratieperiode mag niet meer dan één kalender kwartaal beslaan.

Met inachtneming van het gestelde in de artikelen van de Statuten zijn afzonderlijke bestuursleden uitsluitend gerechtigd samen met de penningmeester transacties of andere overeenkomsten van zakelijke aard aan te gaan, die door het bestuur zijn goedgekeurd. De penningmeester dient in dit geval zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te worden gebracht van de aangegane verplichting door middel van een offerte of bestelbon waarin de overeengekomen prijs duidelijk vermeld staat.

De Penningmeester legt op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering rekening en verantwoording af over het afgelopen boekjaar.

De rekening van baten en lasten, balans en begroting dienen op een zodanig tijdstip gereed te zijn, dat inzage door de leden mogelijk is voor de algemene vergadering aan welke de stukken door het bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd

De penningmeester is verplicht aan het bestuur en aan de kascommissie als bedoeld in de statuten alle gewenste inlichtingen omtrent zijn of haar beheer te verstrekken en desgevraagd aan de leden van het bestuur en de kascommissie inzage van de boeken toe te staan.

De taken van de penningmeester bestaan onder andere uit:

De uitvoering van alle financiële aangelegenheden ten behoeve van de vereniging;

Het ontwerpen van de begroting voor het volgende verenigingsjaar;

De invordering van de contributie (en jaarlijkse bijdragen);

Het verzorgen van de betalingen voor de vereniging;

Het voeren van een duidelijke financiële administratie;

Het opstellen van de eindrekening en verantwoording na elk afgesloten boekjaar;

Het begeleiden van de kascontrolecommissie bij het controleren van de rekening en verantwoording.

Het financiële verslag dient minimaal bewaard te worden zolang de vereniging bestaat. De onderliggende stukken dienen minimaal 7 jaar bewaard te worden

4.5 EVENEMENTENCOORDINATOR

Jaarlijks zal het bestuur een aantal evenementen organiseren of onder zijn verantwoordelijkheid doen organiseren. Een lid van het bestuur zal optreden als evenementencoördinator. De taak van de evenementencoördinator zal in ieder geval bestaan uit:

Het organiseren van meerdere gezamenlijke bijeenkomsten per jaar over één of meer dagen;

Het verschaffen van informatie over bijeenkomsten en/of activiteiten van buitenlandse verenigingen en het eventuele regelen van deelname door leden van onze vereniging;

Het op de hoogte houden/brengen van de leden met betrekking tot bijeenkomsten en/of activiteiten van aanverwante Nederlandse verenigingen.

De evenementencoördinator kan - ter uitvoering van zijn taak een evenementencommissie instellen die uit zoveel leden kan bestaan als de coördinator wenselijk acht. De leden van de evenementencommissie behoeven niet door de algemene ledenvergadering te worden benoemd, maar kunnen in overleg met het bestuur door de coördinator worden benaderd en gevraagd.

De coördinator kan, in overleg met het bestuur, de organisatie van één bepaald evenement ook aan één of meer leden van de vereniging delegeren. Deze ad hoc evenementenorganisator(en) werkt/werken onder volledige verantwoordelijkheid van de evenementen coördinator c.q. het bestuur. Hij/zij dient/dienen, alvorens met derden afspraken te maken c.q. verplichtingen aan te gaan, het programma voor het geplande evenement met een begroting van de daarmee gemoeide kosten ter goedkeuring voor te leggen aan de evenementencoördinator c.q. het bestuur.

Ten einde een door het bestuur t.a.v. evenementen noodzakelijk geacht kwaliteitsniveau te waarborgen, zal de evenementencoördinator aan de ad hoc organisator(en) een checklist verstrekken en met hem/hen doorspreken. In deze checklist zullen o.a. zaken zoals tijdsplanning, veiligheidsaspecten e.d. worden behandeld.

Deelname aan de door Fordtitude Nederland georganiseerde evenementen is geheel op eigen risico, hetgeen impliceert dat de deelnemer stilzwijgend onderschrijft dat de Fordtitude Nederland en het bestuur niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor of door ongevallen en/of schade veroorzaakte kosten.

Activiteiten zijn alleen toegankelijk voor leden zoals bedoeld in artikel 4 van de statuten, en is alleen toegestaan als aan de contributie en de eventuele kosten van de activiteiten is voldaan.

Deelname aan de activiteiten kan alleen geschieden in een Ford met een geldige APK en verzekering, uitzondering hierop zijn door het bestuur aangewezen personen i.v.m. hulp en verzorging. Deze personen dienen wel te zorgen voor een APK gekeurde auto met verzekering.

Bij het ter beschikking stellen van uw automobiel, als bedoeld in artikel 2.2. van de statuten, aan beurzen of evenementen kan Fordtitude Nederland niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan het voertuig.

De evenementencoördinator is ook voor het financiële deel van de organisatie verantwoording schuldig aan het bestuur. Het bestuur kan de coördinator decharge verlenen

De evenementencoördinator is mede verantwoordelijk voor het juist plaats vinden van het evenement en de daarbij gestelde regels in de huisregels evenementen.

4.6 REDACTIECOORDINATOR

Fordtitude Nederland streeft er naar om ieder verenigingsjaar vier maal (bij voldoende copij) een digitaal clubblad uit te geven. Hiertoe is een redactiecommissie in het leven geroepen die deze taak op zich neemt.

Een van de leden van de redactie neemt als vertegenwoordiger deel in het bestuur.

4.7 WEBSITE COORDINATOR

Fordtitude Nederland kent als één van haar uitingsvormen een internetsite. Deze internetsite wordt beheerd door de Website coördinator.

De website coördinator maakt deel uit van het bestuur.


ARTIKEL 5. Clubblad

5.1Indien de vereniging een tijdschrift uitgeeft dat aan alle leden, aspirant-leden donateurs, adverteerders en ereleden wordt toegezonden.

5.2 De hoofdredacteur stelt de redactie van het magazine samen. Eén of meer bestuursleden mogen in deze redactie zitting hebben.

5.3 De redactie van het magazine voert de correspondentie betreffende het tijdschrift en handelt voor wat betreft de financiering in nauw overleg met de penningmeester. De redactie beslist over het opnemen van artikelen in het tijdschrift. Zij is verantwoordelijk voor de inhoud van het magazine, echter niet voor de inhoud van de afzonderlijke artikelen.


ARTIKEL 6. Clubshop en merchandise

6.1 Clubshop-artikelen hebben tot doel het clubimago bij leden en geïnteresseerden te versterken. Daarom is voor de vormgeving, kleurstelling en kwaliteit van elk (nieuw) clubs hop artikel, alsmede voor de plaats en uitvoering van het club embleem erop, de schriftelijke goedkeuring van het bestuur vereist.

6.2 Indien de vereniging beschikt over een clubshop. Deze clubshop wordt beheerd door een door het bestuur aan te stellen functionaris. Deze voert in overleg met het bestuur zelfstandig het beleid voor wat betreft de in- en verkoop, opslag en administratie van de goederen. Hij/zij stelt de prijzen van de goederen vast. De beheerder zal ernaar streven de clubshop kostendekkend te exploiteren. De functionaris is verantwoording schuldig aan het bestuur. Door goedkeuring der rekening en verantwoording van de beheerder door de penningmeester wordt hij/zij gedechargeerd ten aanzien van zijn/haar financieel beheer over het betrokken verenigingsjaar.

6.3 Iedere producent en/of persoon wat items vervaardigd of wil gaan vervaardigen dient hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van het bestuur. Voor elk nieuw te ontwerpen item wat de merktekens of uitingen van de club bevat, dient voor productie schriftelijk toestemming te worden verkregen van het bestuur. Het zonder toestemming van het bestuur vervaardigen van items met merktekens of uitingen van Fordtitude Nederland resulteerd in een direct opeisbare boete van € 500,- plus alle behaalde omzet op de verkochte producten.


ARTIKEL 7. Sponsoren.

7.1 Iedere sponsor overeenkomst dient schriftelijk te worden vastgesteld.

7.2 Ieder sponsor contract is aan het einde van de looptijd door één van beide partijen éénzijdig op te zeggen met inacht neming van de contractuele opzegtermijn. 

7.3 De sponsorbijdragen worden jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

7.4 Sponsoren hebben tijdens vergaderingen geen stemrecht en kunnen geen moties indienen. Wel mogen ze de algemene ledenvergaderingen bijwonen.


ARTIKEL 8. Verstrekken statuten en reglementen

8.1 Door het bestuur wordt kosteloos aan de leden van de vereniging eenmalig een (digitaal) exemplaar van de statuten, het huishoudelijk reglement en mogelijke andere reglementen verstrekt.


ARTIKEL 9. Slotbepalingen

9.1 In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur. In andere gevallen de Algemene Ledenvergadering.

9.2 Dit reglement kan door de algemene ledenvergadering worden gewijzigd bij minimaal 80% meerderheid van stemmen.

9.3 De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde bijeenkomsten, evenementen van welke aard ook.


ARTIKEL 10. Rooster van aftreden als bedoeld in artikel 2 van de statuten.

2020 penningmeester

2021 secretaris

2022 voorzitter

* Indien het gestelde jaartal is verstreken dienen hier zes kalenderjaren bij op te worden geteld.


Bekendmaking van dit reglement

Elk nieuw lid ontvangt in het informatiepakket een exemplaar van het huishoudelijk reglement.

Elk lid kan een exemplaar van de statuten aanvragen doch zal deze alleen toegestuurd krijgen wanneer aan de contributieverplichtingen is voldaan.

Het bestuur is bevoegd statuten en huishoudelijk reglement aan anderen dan leden te verstrekken, al of niet tegen een door het bestuur vast te stellen bedrag.

Geen van de leden kan zich beroepen op het onbekend zijn met het bepaalde in de statuten, huishoudelijk reglement en/of andere reglementen van de vereniging.


Vaststelling van dit reglement

Dit reglement is herzien en gewijzigd vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging, gehouden op 1 januari 2015 te Nieuwegein en treedt met onmiddellijke ingang in werking.

Het Bestuur per 01-01-2015.

De heer R.L. Oltmans (voorzitter / redactie)

De heer M.H.J. de Munnik (secretaris / webmaster)

De heer R. den Toom (penningmeester / evenementencoördinator)