HET BESTUUR


ARTIKEL 1. Algemeen

1.1 Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden, en maximaal zeven leden. Van deze leden bekleedt één de functie van voorzitter, één de functie van secretaris, één de functie van penningmeester. De overige (aspirant-)bestuursleden bekleden een algemene functie binnen het bestuur.

1.2 Het bestuur dient altijd uit een oneven aantal personen te bestaan. Indien dit niet het geval is heeft de voorzitter een dubbel geldende stem tijdens bestuursvergaderingen.


ARTIKEL 2. Bestuursverkiezingen

2.1 De periodieke bestuursverkiezing vindt plaats in de Algemene Ledenvergadering, welke uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt gehouden.

2.2 Eén of meer vacatures binnen het bestuur moeten minstens veertien dagen voor de vergadering waarin wordt gestemd, door het bestuur aan de leden bekend worden gemaakt. Het bestuur heeft het recht kandidaten te stellen. Tot een half uur voor de vergadering kunnen tegenkandidaten bij de secretaris worden doorgegeven.

2.3 Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal zes jaar en treden af volgens een vooraf opgesteld rooster, met dien verstande dat de voorzitter, secretaris en/of penningmeester niet tegelijk aftredend kunnen zijn. De volgens het rooster aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Bij het ontstaan van één of meerdere tussentijdse vacatures wordt daarin voorzien op de eerstvolgende ledenvergadering. Nieuw gekozen bestuursleden worden op het rooster van aftreden geplaatst, daar waar zij het lid vervangen.

2.4 Aspirant-bestuursleden worden benoemd voor een periode van één jaar, ( periode tussen twee algemene ledenvergaderingen ) benoeming geschiet door stemming waarin minimaal tweederde van de leden voor benoeming moet stemmen tot aspirant-bestuurslid. Tijdens de eerst volgende algemene ledenvergadering dient er door de leden gestemd te worden over het aanstellen van het aspirant-bestuurslid als bestuurslid. Het reeds zittende bestuur zal voor de stemming verslag uitbrengen over het functioneren van het aspirant-bestuurslid.

2.5 Om voorgedragen te kunnen worden voor de functie van "voorzitter, secretaris en penningmeester" dient de kandidaat minimaal één vol kalenderjaar zelf bestuurslid te zijn geweest. De kandidaat wordt voorgedragen door het overige bestuur en wordt beëdigd na stemming van de leden tijdens de algemene ledenvergadering, de overdracht van functie wordt dan per direct overgedragen, het aftredend lid zal daarom na de beëdiging plaats nemen bij de leden, tenzij er een andere bestuursfunctie uitgeoefend gaat worden.

2.5.1. Indien er binnen het bestuur geen opvolger is voor de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester dan zal automatisch het zittend bestuurslid voor een nieuwe termijn van zes jaar benoemd worden.

2.6 Men houdt op lid van het bestuur te zijn door:

   - Schriftelijk bij het bestuur te bedanken voor het bestuurslidmaatschap;

   - Volgens het rooster af te treden welke geregeld is in het huishoudelijk regelement;

   - Ingevolge de bepalingen van de statuten of het huishoudelijk reglement van zijn of haar functie te worden ontheven;

   - Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging.

   - Overlijden.


ARTIKEL 3. Niet functioneren van bestuursleden/commissieleden.

3.1 Een bestuurslid die de belangen van de vereniging verwaarloost, kan door een bestuursbesluit met tweederde van de uitgebrachte stemmen in de uitoefening van zijn of haar functie worden beperkt en door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

3.2 Een aspirant-bestuurslid die de belangen van de vereniging verwaarloost, kan door het bestuur per direct uit functie worden gezet zonder dat hiervoor een stemming nodig is tijdens de algemene leden vergadering, wel is het bestuur verplicht hiervan melding te maken en te onderbouwen wat de reden is van ontslag tijdens de eerst volgende algemene ledenvergadering. 

3.3 Binnen zeven dagen na het bestuursbesluit tot beperking van de uitoefening van de functie is de betrokkene verplicht de in zijn en/of haar gewezen functie onder zijn of haar beheer zijnde stukken en bezittingen van de vereniging aan een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid over te dragen.


ARTIKEL 4. Kandidaatstelling nieuwe aspirant bestuursleden

4.1 Het recht om kandidaten voor te stellen voor de te vervullen bestuursvacatures is voorbehouden aan het bestuur;

4.2 De kandidaatstelling door het bestuur kan geschieden tot een half uur voor aanvang van de algemene vergadering.

4.3 De kandidaatstelling door de leden moet door tenminste zeven stemgerechtigden schriftelijk worden ondersteund;

4.3.1 Een kandidaatstelling door leden dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van het betrokken lid, dat het zich bereid verklaart de kandidatuur te aanvaarden. Het bestuur is bevoegd om preadvies inzake de vervulling van de vacature uit te brengen.

4.3.2. De kandidaatstelling door leden dient minmaal veertien dagen voor aanvang van de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend, samen met de in 4.3 en 4.3.1 genoemde stukken.

4.4 Het aanstellen van bestuursleden geschied zoals in artikel 2 genoemde procedure.


ARTIKEL 5. Algemene taken van het bestuur.

5.1 Tot de taken van het bestuur behoren onder andere:

   - De algemene leiding in de vereniging en alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien, onder andere een nauwlettend toezicht op de naleving van de statuten,     reglementen en besluiten;

   - Het uitvoeren van de besluiten van de algemene ledenvergadering;

   - Het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen aan de daarvoor in aanmerking komende commissies;

   - Het beoordelen van verzoeken en bijdragen voor bepaalde evenementen;

   - Het benoemen en ontslaan van leden van commissies en functionarissen, voor zover niet aan de algemene vergadering voorbehouden.


ARTIKEL 6. Bestuursbesluiten

6.1 Het bestuur is bevoegd om, indien zij dit nodig acht voor een goed functioneren van de vereniging, bepalingen vast te stellen voor zover zij hier niet mee in conflict komt met de statuten, het huishoudelijk reglement en door de algemene ledenvergadering wettig genomen besluiten.

6.2 Beslissingen met een spoedeisend karakter, die normaal gesproken door het bestuur genomen zouden worden, mogen genomen worden door één bestuurslid, onder de voorwaarden dat:

   - Er minimaal één ander bestuurslid met de beslissing instemt;

   - De overige bestuursleden terstond van de situatie en de beslissing op de hoogte gebracht worden.

   - Vervolgens dient dit besluit in de eerstkomende bestuursvergadering opnieuw besproken te worden en besloten of afgewezen te worden.

 

ARTIKEL 7. Lidmaatschap

7.1 Toetreden tot de vereniging

   -Het verzoek om toe te treden tot de vereniging gebeurt via de ledenadministratie door middel van een door het bestuur beschikbaar gesteld inschrijfformulier.

   - Op dit aanmeldingsformulier zijn in elk geval aangegeven:

      De datum van inschrijving;

      achternaam, voorletters of roepnaam, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres.

      De handtekening van de betrokkene;

      Gegevens van de auto

   - De betrokkene dient het ingevulde inschrijfformulier binnen 14 dagen bij de ledenadministratie in te leveren.

   - Slechts aanmeldingen die aan de gestelde eisen voldoen, worden in behandeling genomen.

7.2. Beëindiging lidmaatschap, schorsing en ontzetting

   - Beëindiging van de toelating of de opzegging van het lidmaatschap kan alleen geschieden in de gevallen als in de statuten vermeld en op de daarin voorgeschreven wijze.

   - Zij, die binnen de gestelde termijn niet hebben voldaan aan hun geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging kunnen na tweemaal schriftelijk door de penningmeester te zijn aangemaand door het bestuur worden geschorst c.q. worden ontzet uit het lidmaatschap.

   - Onverminderd het bepaalde in de statuten is het bestuur bevoegd leden en donateurs wegens overtreding van bepalingen van statuten, huishoudelijk reglement en/of bestuursbesluiten, alsmede voor het opzettelijk verstrekken van onjuiste inlichtingen, voor een bepaalde tijd te schorsen of uit te sluiten van het deelnemen aan alle of bepaalde verenigingsactiviteiten. De schorsingstermijn kan echter niet langer dan op zes maanden worden gesteld.

   - Het betreffende lid dient schriftelijk van de reden en duur van de schorsing op de hoogte worden gesteld. Een afschrift van dit besluit zal voor de duur van de bewaartermijn worden opgenomen in het archief van de vereniging.

   - Het bestuur heeft het recht om een lid na officiële aanmaning wegens wanbetaling af te voeren als lid der vereniging. Een aldus afgevoerd lid kan eerst dan weer als lid der vereniging worden toegelaten, wanneer hij de achterstallige bedragen heeft aangezuiverd.

   - Overlijden van het lid.

   - Het bestuur is gehouden, bij niet-aanneming van een lid op diens aanvraag de redenen hiervan op te geven.

 7.3 Ereleden.

  - Er kan door het bestuur een voorstel worden gedaan om van een lid een erelid te maken, dit kan alleen plaatsvinden na een exelente staat van dienst door het betreffende lid en met goedkeuring van de algemeneleden vergadering.

ARTIKEL 8. Contributie

8.1 De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering door de leden op voorstel van het bestuur vastgesteld, deze kan nooit lager zijn dan de contributie in het daarvoor geldende kalenderjaar.

8.2 De contributie dient overgemaakt te worden op een door het bestuur aangegeven rekeningnummer t.b.v. Fordtitude Nederland.


ARTIKEL 9. Verstrekken statuten en reglementen

9.1 Door het bestuur wordt kosteloos aan de leden van de vereniging eenmalig een (digitaal) exemplaar van de statuten, het huishoudelijk reglement en mogelijke andere reglementen verstrekt.


ARTIKEL 10. Slotbepalingen

10.1 In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur. In andere gevallen de Algemene Ledenvergadering.

10.2 Dit reglement kan door de algemene ledenvergadering worden gewijzigd bij minimaal 80%  meerderheid van stemmen.

10.3 De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens de door de vereniging georganiseerde bijeenkomsten, evenementen van welke aard ook.


 

Bekendmaking van dit reglement

Elk nieuw lid ontvangt in het informatiepakket een exemplaar van het huishoudelijk reglement.

Elk lid kan een exemplaar van de statuten aanvragen doch zal deze alleen toegestuurd krijgen wanneer aan de contributieverplichtingen is voldaan.

Het bestuur is bevoegd statuten en huishoudelijk reglement aan anderen dan leden te verstrekken, al of niet tegen een door het bestuur vast te stellen bedrag.

Geen van de leden kan zich beroepen op het onbekend zijn met het bepaalde in de statuten, huishoudelijk reglement en/of andere reglementen van de vereniging.

 

Vaststelling van dit reglement

Dit reglement is herzien en gewijzigd vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging, gehouden op 1 januari 2015 te Nieuwegein en treedt met onmiddellijke ingang in werking.

Het Bestuur per 01-01-2015.

De heer R.L. Oltmans  (voorzitter / redactie)

De heer M.H.J. de Munnik (secretaris / webmaster)

De heer R. den Toom (penningmeester / evenementencoördinator)